Servicevoorwaarden | LutiKey Tracker

Voorwaarden

1. Algemeen. Deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden" of "Overeenkomst") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van het Lutikey-apparaat en -services en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u ("gebruiker" en / of "u") en Lutikey, LLC en aan haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'Lutikey', 'Bedrijf', 'wij', 'ons' of 'onze'). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Lutikey-apparaat en / of de bijbehorende applicaties ("App (s)") of website (onze "Services"), accepteert en stemt u ermee in gebonden te zijn aan alle voorwaarden die hierin worden uiteengezet.

2. Algemene voorwaarden kunnen wijzigen.   Lutikey behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.  Alle wijzigingen in deze Overeenkomst worden op de website van Lutikey geplaatst.  U stemt ermee in gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst nadat een dergelijke wijziging van kracht wordt en / of door uw voortdurende toegang tot of gebruik van Lutikey. 

3.  Privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over onze gegevenspraktijken.  Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van Lutikey en de bijbehorende Services, geeft u aan dat u deze Overeenkomst en de voorwaarden van het Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. 

4.  Registratie / Account aanmaken. Voor volledig gebruik van de Lutikey-service moet u een account maken door ons informatie te verstrekken, zoals uw volledige naam, een geldig e-mailadres en een sterk wachtwoord.  U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en beveiliging in verband met uw account.  Lutikey is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door uw nalatigheid om de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens te handhaven.  

5.  Verantwoordelijkheden van de abonnee.   U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u uploadt of plaatst via onze Services, en de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.  U mag alleen inhoud uploaden of plaatsen die u hebt gemaakt of die u mag gebruiken en publiceren.  Door uw inhoud te uploaden of te plaatsen, geeft u ons het recht en de licentie om uw inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te maken, afgeleide werken van, te publiceren, te verspreiden, over te dragen, openbaar weer te geven, publiekelijk uit te voeren en te gebruiken in verband met Diensten.  U stemt ermee in dat wij uw inhoud ook beschikbaar kunnen stellen aan andere gebruikers van de Services, die uw inhoud kunnen bekijken en / of gebruiken, onder voorbehoud van deze voorwaarden.  

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de door Lutikey geleverde Services niet in alle gebieden beschikbaar zijn.  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat veel van de door Lutikey geleverde Services op abonnementen gebaseerde Services zijn die alleen beschikbaar zijn indien gekocht door hulpverleners en / of gebruikers.  

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u kiest wanneer en hoe uw account beschikbaar wordt gesteld aan hulpverleners door te kiezen aan welke lokaal beschikbare services u deelneemt, met of zonder meldingsservices.  

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deelname aan Services geen overeenkomst vormt tussen u en hulpverleners, aangewezen voogden of gebruikers.  Het betekent evenmin dat aan alle behoeften die u in uw abonneeaccount hebt gecommuniceerd, wordt voldaan door middel van overheidssteun.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u niet zult vertrouwen op de Lutikey-services als het enige middel waarmee u informatie aan hulpverleners zult communiceren.  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat andere methoden voor het verstrekken van informatie aan hulpverleners voor u beschikbaar zijn, inclusief de mondelinge overdracht van informatie via de telefoon wanneer u belt naar 9-1-1 of een andere lokale hulpdienst.  Lutikey's Services kunnen uw verbale verstrekking van uw telefoonnummer en andere abonneeaccountinformatie aan hulpverleners niet vervangen, en zijn niet bedoeld om deze te vervangen bij het bellen naar 9-1-1 of andere lokale hulpdiensten of het gebruik van andere communicatie methode.  Lutikey's Service vervangt ook niet dat u 9-1-1 of andere lokale hulpdiensten moet bellen in geval van nood.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Lutikey's Service uitsluitend voor uw gemak wordt aangeboden.  Lutikey's Services vervangen niet het kiezen van 9-1-1 of andere lokale hulpdiensten in het geval u onmiddellijke hulp nodig hebt.  Lutikey's Service moet niet worden beantwoord om noodhulpdiensten te bieden en noodhulpdiensten zijn alleen toegankelijk door een oproep te plaatsen naar 9-1-1 of andere lokale hulpdiensten.  

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Lutikey geen controle heeft over de telefoondienst en internetproviders die nodig kunnen zijn voor het leveren van de Diensten van Lutikey, en dat een dergelijk falen niet wordt beschouwd als de verantwoordelijkheid van Lutikey.  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Lutikey zich het recht voorbehoudt om een abonneeaccount op te schorten of te sluiten voor telefoonnummers die niet langer geldig zijn.  Bovendien behoudt Lutikey zich het recht voor om een abonneeaccount op te schorten of te sluiten wiens handelingen of activiteitenpatroon op enigerlei wijze de hulpverlener of het vermogen van Lutikey om diensten te verlenen aan zijn abonnees, gebruikers of hulpverleners verstoort of dreigt te verstoren.  

U begrijpt en aanvaardt de volledige wettelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid en toereikendheid van alle informatie die u opneemt (of niet opneemt) als onderdeel van uw abonneeaccount.  U moet alleen informatie verstrekken waartoe hulpverleners toegang moeten hebben.  

U verklaart en garandeert dat u 18 jaar of ouder bent.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het uitsluitend uw verantwoordelijkheid is om passende voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat een telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord van een abonnee niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat zodra de inhoud van uw account beschikbaar is voor hulpverleners, deze via onbeveiligde hulpdienstenradio's kan worden verzonden of anderszins via onbeveiligde communicatie toegankelijk kan worden gemaakt als onderdeel van de informatie die wordt verspreid naar of door hulpverleners die reageren naar een 9-1-1-oproep (of oproep naar een lokale hulpverlener) of naar een noodgeval.  U begrijpt verder dat de inhoud van de abonneeactiviteit ook kan worden opgeslagen als onderdeel van een openbaar record dat is gekoppeld aan een noodoproep.  

6.  Waarschuwingen en meldingen.  Als onderdeel van uw gebruik van het Lutikey-apparaat en / of -service, kunt u meldingen, sms-berichten, waarschuwingen, e-mails en andere elektronische communicatie ontvangen.  U stemt in met de ontvangst van deze berichten.  U bent verantwoordelijk voor eventuele bericht- of datakosten die door uw draadloze netwerkaanbieder in rekening kunnen worden gebracht.  Alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere mededelingen die we elektronisch naar u verzenden, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat de communicatie schriftelijk moet zijn.  

7.  Professioneel advies Disclaimer.  De Lutikey-service is niet bedoeld om een ziekte of noodsituatie te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.  Alle gezondheidsinformatie verstrekt door Lutikey en deze website of via links naar sites van derden, mag niet als advies worden geconstrueerd.  De door Lutikey verstrekte informatie is geen vervanging voor het verkrijgen van juiste medische of andere professionele zorg of diensten.  Lutikey houdt zich niet bezig met het verstrekken van professioneel medisch advies via deze website of anderszins.  U moet de informatie op deze website niet zien als een vervanging voor medisch advies aangeboden door een erkende professional of anderszins, en indien nodig, moet u het advies inwinnen van een erkende medische professional.  Lutikey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel, verlies of schade ontstaan door het gebruik van of het vertrouwen op de informatie op de website of het gebruik van zijn product en / of diensten.

8.  Auteursrecht en handelsmerken.  De inhoud op de website en de handelsmerken, dienstmerken en logboeken die erin zijn opgenomen, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Lutikey en zijn onderworpen aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten onder de Amerikaanse en buitenlandse wetten en internationale verdragen.  Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt, inclusief als onderdeel van handelsmerken en / of als onderdeel van domeinnamen, in verband met een product of dienst op een manier die waarschijnlijk verwarring kan veroorzaken en mag niet in zijn geheel worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lutikey.

9.  Derde partij software.  De Lutikey-service en deze website kunnen links bevatten naar andere websites, inhoud van derden, promoties, apps, services en bronnen (gezamenlijk “Third-Party Services”) die niet onder controle van Lutikey staan.  Lutikey onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud op websites van derden.  We bieden deze koppelingen alleen voor uw gemak en zijn niet verantwoordelijk voor de producten, services of andere inhoud die beschikbaar zijn via Services van derden.  U erkent dat services van derden die u gebruikt in verband met het Lutikey-apparaat en / of -service, zoals applicaties van derden, geen deel uitmaken van de Lutikey-service en niet worden gecontroleerd door Lutikey.  U neemt de volledige verantwoordelijkheid en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw interactie met of gebruik van Services van derden.   

10.  Beperking van de aansprakelijkheid.  Als u op een Lutikey-service vertrouwt, doet u dit uitsluitend op eigen risico.  Ons doel is om nuttige en nauwkeurige informatie te verstrekken, maar we geven geen enkele goedkeuring, verklaring of garantie van welke aard dan ook over Lutikey-informatie of -diensten.  De nauwkeurigheid van de gegevens verzameld en gepresenteerd via de Lutikey Service is niet bedoeld om overeen te komen met die van medische hulpmiddelen of wetenschappelijke meetinstrumenten.  

Noch Lutikey, zijn leveranciers of licentiegevers, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van het Lutikey-product en / of de Dienst is aansprakelijk voor incidentele, speciale, voorbeeldige, bestraffende of gevolgschade, inclusief gederfde winst, verlies van gegevens of goodwill, serviceonderbreking, computerschade of systeemstoring of de kosten van vervangende services die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden of uit het gebruik of onvermogen om het Lutikey-product en / of de Service te gebruiken, ongeacht of dit op basis van garantie, contract is , onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, en of Lutikey al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, zelfs als blijkt dat een beperkt rechtsmiddel dat hierin wordt uiteengezet, niet voldoet aan het essentiële doel.  

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Lutikey die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of door het gebruik of onvermogen om het Lutikey-product en / of de service te gebruiken, hoger zijn dan de bedragen die u aan Lutikey hebt betaald voor het gebruik van het Lutikey-product en / of de Service of Honderd en 00/100 dollar ($100.00), als u geen betalingsverplichtingen jegens Lutikey hebt gehad, naargelang van toepassing.  

De hierboven vermelde uitsluitingen en beperkingen van schadevergoeding zijn fundamentele elementen van de basis van de overeenkomst tussen u en Lutikey.  

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, effectiviteit of correct gebruik van informatie die u via de Lutikey-service ontvangt.

11. Garantievoorwaarden.  De producten van Lutikey ondergaan een aantal kwaliteitscontroleprocedures.  Alle producten van Lutikey worden gecontroleerd op kwaliteitscontrole 100%.  We vervangen de Lutikey binnen een jaar na aankoop als er een fabricagefout is opgetreden waardoor het product niet (a) kan worden ingeschakeld of (b) kan worden gekoppeld met een Samsung of iPhone. 

Het Lutikey-apparaat is vervaardigd en grondig getest om aan strikte kwaliteitsnormen te voldoen. De garantie dekt defecten in het materiaal en het fabricageproces. Het dekt geen productcomponenten die onderhevig zijn aan normale slijtage of schade aan breekbare componenten zoals schakelaars, batterijen of de behuizing. Door de consument veroorzaakte schade, oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud van het product maakt de garantie ongeldig.

We bieden geen garantie dat het Lutikey-product en / of de Service (s) aan uw eisen voldoen of ononderbroken, veilig of zonder fouten beschikbaar zijn.  

12. Vrijwaring. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in Lutikey, haar dochterondernemingen, opvolgers, partners, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, consultants en gelieerde partijen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van, verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria en -kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw bijgedragen inhoud, gebruik van ons product en / of diensten, en / of als gevolg van een schending van deze Overeenkomst en / of enige inbreuk op uw verklaringen en garanties zoals hierboven uiteengezet.

13. Arbitrage / geschillenbeslechting.  LEES DE VOLGENDE SECTIE AANDACHTIG DOOR, WANNEER HET VERPLICHT IS BEPAALDE GESCHILLEN EN CLAIMS MET ONS TE BESLECHTEN EN BEPERKT DE MANIER WAAROM U ONS HULP KUNT VERZOEKEN.  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, elk product of dienst van Lutikey en de marketing ervan, of de relatie tussen u en Lutikey ("Geschillen") worden uitsluitend bepaald door bindende arbitrage. 

U en Lutikey zullen eerst proberen elk geschil ten minste 30 dagen informeel op te lossen voordat arbitrage wordt gestart.  De informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de ene persoon aan de andere ('Kennisgeving van geschil').  De kennisgeving van geschil moet: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij bevatten; (b) de aard en de basis van de claim of het geschil beschrijven; en (c) de gezochte specifieke verlichting uiteenzetten.  Lutikey zal zijn kennisgeving van geschil verzenden naar uw factuur- of e-mailadres.  U stuurt uw kennisgeving van geschil naar: 2723 Via Capri Unit 811, Clearwater, FL 3374; Let op: juridische afdeling.  

Als het geschil niet informeel kan worden opgelost, stemt u ermee in dat het geschil zal worden opgelost via definitieve en bindende arbitrage in plaats van via een gerechtelijke procedure.  De JAMS-arbitrage- en ADR-services (JAMS) zullen de arbitrage beheren volgens haar gestroomlijnde arbitrageregels en, in voorkomend geval, andere gerelateerde JAMS-regels.  De JAMS-regels zijn van toepassing op de betaling van alle arbitragekosten.  

In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden of het Privacybeleid door een scheidsrechter of een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst bindend voor de partijen met hetzelfde effect alsof de ongeldige bepaling (en) ) was beperkt of verwijderd, voor zover van toepassing. 

14. Rechtskeuze.  Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Alabama, zonder uitvoering te geven aan de conflicterende wettelijke bepalingen. Voor zover mogelijk zal elk geschil onder de Overeenkomst worden onderworpen aan arbitrage zoals bepaald in de bovenstaande paragraaf.  Alleen in het geval dat het wettelijk niet is toegestaan om een zaak onder arbitrage te brengen, komen u en Lutikey overeen dat alle claims en acties die voortvloeien uit of anderszins met betrekking tot deze Overeenkomst worden berecht, hetzij in de Circuit Court van Mobile County, Alabama of de Federal District Court voor het zuidelijke district van Alabama, en elke partij stemt hierbij in met de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. 

15. Kennisgeving.  Kennisgevingen aan Lutikey moeten schriftelijk worden gedaan en worden geacht te zijn afgeleverd bij (a) persoonlijke aflevering, indien met de hand afgeleverd tijdens gewone kantooruren; (b) de dag van levering indien verzonden door US Mail, port vooruit betaald; (c) de dag van ondertekende ontvangst indien verzonden per gecertificeerde post, vooraf betaalde port of andere nationaal erkende koerier, retourontvangst of handtekening verstrekt en geadresseerd aan Lutikey als volgt:  2723 Via Capri Unit 811, Clearwater, FL 3374; Let op: juridische afdeling.  

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Lutikey u bepaalde berichten kan sturen, zoals aankondigingen, nieuwsbrieven en andere administratieve berichten, en dat deze berichten als onderdeel van de Diensten worden beschouwd.  Uw mogelijkheid om u af te melden voor deze communicatie wordt beheerst door de toepasselijke wetgeving en het beleid van Lutikey.  Kennisgevingen die naar u zijn gemaild, worden geacht te zijn verzonden en ontvangen wanneer de e-mail is verzonden.  Lutikey is niet verplicht om kennisgeving te doen via US Mail of op enige andere manier, zelfs als haar poging om dergelijke communicatie naar u e-mailadres te verzenden om welke reden dan ook mislukt.

16. Volledige overeenkomst.  Tenzij anders hierin vermeld, vormen deze Algemene Voorwaarden de volledige en exclusieve Overeenkomst tussen u en Lutikey, en vervangen deze Voorwaarden alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen u en Lutikey met betrekking tot de Lutikey-producten en / en of service (s).

17. Opdracht.  Lutikey mag deze Overeenkomst naar eigen goeddunken toewijzen.  Het is u niet toegestaan deze Overeenkomst toe te wijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lutikey.  Het nalaten van Lutikey om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand in van dat recht of die bepaling.

18. Diversen.  De sectiekoppen in deze Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer en vormen of wijzigen de Voorwaarden van deze Overeenkomst niet.  

Nederlands
English Español Português Français Deutsch Italiano 简体中文 日本語 Русский 한국어 Nederlands